Přijímací řízení

Fáze 1

Vydávání žádostí

06.04.2020–30.04.2020

Pro zjednodušení administrace zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Třebíč budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný tímto systémem.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

I. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisms.trebic.cz
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 8 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiný internetový prohlížeč.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu nebo odbor školství a kultury, kde vám rádi pomohou.

II. Na odboru školství a kultury Městského úřadu v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, budova B, 2. patro:

Mgr. Kristýna Floriánová, kancelář č. B 213, tel. 568 896 164, email: Kristyna.Florianova@trebic.cz

Vladislava Leitnerová, kancelář č. B 210, tel. 568 896 199, email: Vladislava.Leitnerova@trebic.cz

Termíny návštěv je vhodné předem domluvit.

III. Vyzvednutí v mateřské škole

V mateřských školách zřizovaných městem Třebíč dle termínů stanovených řediteli jednotlivých mateřských škol během výše uvedeného období.

Důležité informace (shrnutí):

Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.

Opravy a změny v žádosti je možné provádět pouze do odevzdání žádosti o přijetí do mateřské školy. Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této fázi mateřskou školu kontaktovat.

Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Požádáte-li o pomoc odbor školství nebo mateřskou školu, nezapomeňte s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte) a případně si domluvit termín a čas návštěvy.

Fáze 2

Sběr vyplněných žádostí v mateřských školách (ZÁPIS)

04.05.–16.05.2020

Do zvolené mateřské školy odevzdejte vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v levém horním rohu žádosti. 

Sběr žádostí probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené mateřské školy.

Některé mateřské školy mají také speciální třídy (viz SEZNAM ŠKOL), kam mohou být děti přijaty na základě doporučení školského poradenského zařízení (§ 16 odst. 9 školského záona).

Vzhledem k současným mimořádným bezpečnostním opatřením v naší zemi budou řádné zápisy na mateřských školách, které zřizuje město Třebíč, probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Pro podání žádosti se nyní upřednostňuje podání datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajních případech dle konkrétní situace osobním podáním ve škole. V současné situaci není žádoucí, aby rodiče navštěvovali osobně praktického lékaře pro doložení řádného očkování dítěte. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor zde: https://drive.google.com/file/d/1fJooXM428kJftScUFfRQzmhUT6Ysd2S_/view?usp=sharing) a doloží kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí předškoláků.

V uvedeném termínu rodiče doručí do mateřské školy:

  • vytištěnou a podepsanou žádost;
  • čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované;
  • kopii očkovacího průkazu;
  • kopii rodného listu.

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař).

Do zvolené mateřské školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu zápisu, a to ve dnech 4. až 16.5.2020. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze doručit v souladu s ustanovením  § 37 odst. 4, zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Po doručení žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 16.5.2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

 

 

Fáze 3

Vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v termínu stanoveném ředitelem školy v budově mateřské školy, kam jste podali žádost o přijetí.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na webovém portálu.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na webu příslušné mateřské školy.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.

Po ukončení správního řízení budete kontaktování odpovědným pracovníkem mateřské školy Vámi zvoleným způsobem (např. telefonicky, emailem, apod.).

Pokud bylo Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podali žádost o přijetí, dostavte se prosím do mateřské školy, kterou jste vybrali pro předškolní vzdělávání svého dítěte a domluvte se s jejím ředitelem na dalším postupu (vyloužení duplicitního přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání).

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Po ukončení přijímacího řízení se volná místa obsazují v souladu se školským zákonem.

O přijetí žáků do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.