Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Leoš Šeda
Ulice: 
Bartuškova
č.p.: 
700/20
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Borovina
Telefon: 
568 850 227
Adresa poskytování vzdělání: 
Bartuškova 700/20
Vypsaná volná místa: 
6

Mateřská škola je součástí základní školy Bartuškova.

Má jednu třídu pro věkově smíšené děti.

 Informace k zápisu do ZŠ a MŠ Bartuškova:

dle informací MŠMT k zápisu pro školní rok 2020/2021, které vydalo dne 3.4.2020  pod č. j.: MŠMT-15657/2020-1  s názvem  Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, vám sděluji následující:

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v boji s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat v daném květnovém termínu bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců!!!!

Podání vygenerované a řádně vyplněné Žádosti o příjetí k předškolního vzdělávání z elektronického systému  (https://zapisms.trebic.cz) podle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proveďte:

- poštou,

- vytištěnou a podepsanou přihlášku včetně příloh vhoďte do schránky u hlavního vchodu do základní školy,

prostřednictvím datové schránky,

- emailem s elektronickým podpisem, 

- v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním v mateřské škole v níže uvedeném časovém rozmezí po předchozí telefonické domluvě s řed. školy, aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

K žádosti přiložte:

 1. kopii rodného listu dítěte  (dokument bude po ukončení správního řízení v souladu s GDPR řádně skartován),

2. prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor níže)

3. kopii očkovacího průkazu, aby mohlo být ověřeno řádné očkování vašeho dítěte dle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, příp. si nechte zaslat od praktického lékaře doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Za současné situace nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu                                                                                                  Datum a   podpis zákonného zástupce

 

//Dále vás žádám, abyste zvážili za současné situace přihlášení svého dítěte pouze na jednu mateřskou školu.  Přihlášením na více třebíčských mateřských škol, se po přijetí na vybranou školu vystavíte budoucím komplikacím s rušením místa na ostatních školách, ze kterých budete muset mít podepsané potvrzení vámi i ředitelem/kou mateřské školy, kde budete místo rušit!!//

Sběr žádostí do mateřské školy bude probíhat v termínu  4. - 16. 5. 2020 

Vyhodnocení žádostí: proběhne nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení

Zveřejnění výsledků zápisu: seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích do ZŠ i MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 731178708 nebo e-mailem: skola@zsbartuskova.cz .

Pro školní rok 2020/2021 máme volných 6 míst

 

 
Ulice
Bisattova
Bohunčina
Dělnické nám.
Dr. Ant. Hobzy
Dvorského
Kanciborek
Klimentova
Mánesova
Na Špitálce
Sucheniova
U Kříže
U Větrníku
Vančurova
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 1.6.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1653586288 ZŠaMŠ TR-Ba Přijato Běžné třídy
2 1886156169 ZŠaMŠ TR-Ba Přijato Běžné třídy
3 2594268861 ZŠaMŠ TR-Ba Přijato Běžné třídy
4 5034208492 ZŠaMŠ TR-Ba Přijato Běžné třídy
5 5109069447 ZŠaMŠ TR-Ba Přijato Běžné třídy
6 8935822336 ZŠaMŠ TR-Ba Přijato Běžné třídy