Informační povinnost

Informační povinnost správce údajů

podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

(informace jsou na webových stránkách školy, kam budete podávat žádost nebo vám je na požádání sdělí pracovník MŠ při odevzdání žádosti)

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

(informace jsou na webových stránkách školy, kam budete podávat žádost nebo vám je na požádání sdělí pracovník MŠ při odevzdání žádosti)

3. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování

 

Osobní údaj

Právní základ zpracování

Účel zpracování

Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt dítěte, číslo pojištěnce

 

Plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Jméno, příjmení, trvalý pobyt zákonných zástupců dítěte

Kontaktní údaje zákonných zástupců dítěte (e-mail, telefon, datová schránka)

Souhlas subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

(uvedené osobní údaje jsou v žádosti o přijetí označeny jako nepovinné, vyplněním uděluje zákonný zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů)

 

Správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

4. Zpracovatel/příjemce osobních údajů

Je-li ze strany zákonného zástupce dítěte podáno odvolání proti rozhodnutí o ne/přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, je správní spis obsahující osobní údaje dítěte a zákonného zástupce dítěte předán odvolacímu orgánu, jímž je Krajský úřad Kraje Vysočina.

Pro účely zajištění provozu systému elektronické podpory zápisu do mateřských škol může mít k osobním údajům přístup pověřený zaměstnanec Městského úřadu v Třebíči, který je správcem systému elektronické podpory zápisu do mateřských škol.

5. Doba zpracování osobních údajů

Správce bude osobní údaje subjektu údajů uchovávat po dobu, po kterou bude vedeno správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Po skončení správního řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou archivovány pouze ty osobní údaje subjektu, u nichž to ukládají příslušné právní předpisy po dobu uvedenou v těchto předpisech, případně ve skartačním a archivačním řádu školy.

6. Poučení o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo:

Právo na přístup (čl. 15)
Dle čl. 15 nařízení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od správce osobních údajů:

a) potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

b) informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

c) v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Právo na opravu (čl. 16)
Dle čl. 16 nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude správce osobních údajů zpracovávat. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz (čl. 17)
Dle čl. 17 nařízení má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce osobních údajů neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. V rámci veřejné správy je prostor pro uplatnění tohoto práva poměrně omezený. Správce osobních údajů má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může kontaktovat správce osobních údajů nebo pověřence.

Právo na omezení zpracování (čl. 18)
Dle čl. 18 nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20)
Dle čl. 20 nařízení má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce osobních údajů o předání těchto údajů jinému správci.
Pokud v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebude možné Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku (čl. 21)
Dle čl. 21 nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce osobních údajů.
V případě, že správce osobních údajů neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce osobních údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Právo podat stížnost (čl. 77)
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na odvolání souhlasu (čl. 7)
V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu ke zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení, máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to u správce osobních údajů. Odvolání je zapotřebí učinit písemně, výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

7. Předávání osobních údajů do jiných zemí

Správce zpracovávané osobní údaje nepředává do třetí země nebo mezinárodní organizaci, ani třetím osobám.

8. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního Rozhodování, včetně profilovaní
Poskytnuté osobní údaje nebudou použity k rozhodování na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování. O přijetí dítěte do mateřské školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií rozhoduje mateřská škola, zastoupená jejím ředitelem.