Spádové obvody

Obecně závazná vyhláška

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).

Obecně závazná vyhláška města Třebíč č. 4/2019, o školských spádových obvodech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Třebíč.

Vyhláška ke stažení zde.

Místo trvalého pobytu

Definice pojmů

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí „adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci“.

Způsob prokázání:

Trvalý pobyt ve městě Třebíč (nebo místní části) se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt ve městě Třebíč (nebo v místní části) nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.