Sběr žádostí

Kdy bude probíhat sběr žádostí o přijetí dítěte do MŠ?

6. 5. - 7. 5. 2019

Do zvolené mateřské školy odevzdejte vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v pravém horním rohu žádosti.

Sběr žádostí probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené mateřské školy.

Některé mateřské školy mají také speciální třídy (viz SEZNAM ŠKOL), kam mohou být děti přijaty na základě doporučení školského poradenského zařízení (§ 16 odst. 9 školského zákona).

 

V termínu příjmu žádostí předložte řediteli mateřské školy tyto doklady:

  • žádost s originálem potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost včetně potvrzení o povinném očkování (nevztahuje se na děti s povinnou předškolní docházkou),
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař).

Do zvolené mateřské školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu zápisu, a to ve dnech 6. a 7. května 2019. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze doručit v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Při převzetí žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 7. 5. 2019 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.