Sběr žádostí

Kdy bude probíhat sběr žádostí o přijetí dítěte do MŠ?

04.05.-16.05.2020

Do zvolené mateřské školy odevzdejte vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v levém horním rohu žádosti. 

Sběr žádostí probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené mateřské školy.

Některé mateřské školy mají také speciální třídy (viz SEZNAM ŠKOL), kam mohou být děti přijaty na základě doporučení školského poradenského zařízení (§ 16 odst. 9 školského záona).

Vzhledem k současným mimořádným bezpečnostním opatřením v naší zemi budou řádné zápisy na mateřských školách, které zřizuje město Třebíč, probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Pro podání žádosti se nyní upřednostňuje podání datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajních případech dle konkrétní situace osobním podáním ve škole. V současné situaci není žádoucí, aby rodiče navštěvovali osobně praktického lékaře pro doložení řádného očkování dítěte. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor zde: https://drive.google.com/file/d/1fJooXM428kJftScUFfRQzmhUT6Ysd2S_/view?usp=sharing) a doloží kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí předškoláků.

V uvedeném termínu rodiče doručí do mateřské školy:

  • vytištěnou a podepsanou žádost;
  • čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované;
  • kopii očkovacího průkazu;
  • kopii rodného listu.

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař).

Do zvolené mateřské školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu zápisu, a to ve dnech 4. až 16.5.2020. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze doručit v souladu s ustanovením  § 37 odst. 4, zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Po doručení žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 16.5.2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.